შავი სია   შპს „ბალავარი“ (ს/ნ: 426520151)


28.12.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №151 საჯარო სკოლა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010839
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბალავარი“ (ს/ნ: 426520151); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება