შავი სია   შპს „ბალავარი“ (ს/ნ: 426520151)


21.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვაკის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180009074
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბალავარი“ (ს/ნ: 426520151); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება