შავი სია   შპს „ლიდერი“ (ს/ნ: 427716983)


27.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005525
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ლიდერი“ (ს/ნ: 427716983); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება