შავი სია   შპს „აკორი“ (ს/ნ: 429650102)


21.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190014021;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „აკორი“ (ს/ნ: 429650102);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება