შავი სია   შპს „ლაკა 2014“ (ს/ნ: 430029792)


19.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: 18.08.2020;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ლაკა 2014“ (ს/ნ: 430029792);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება