შავი სია   შპს „ნიბელა“ (ს/კ: 430032181)


12.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170005777
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიბელა“ (ს/კ: 430032181); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება