შავი სია   შპს „თ და ი“ (ს/ნ: 430035954)


26.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007286
შესყიდვის ობიექტი: 33700000 – პირადი ჰიგიენის საშუალებები; 
მიმწოდებელი: შპს „თ და ი“ (ს/ნ: 430035954); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება