შავი სია   შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205)


22.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180006404
შესყიდვის ობიექტი: 15600000 – დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება