შავი სია   შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205)


13.09.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სხვადასხვა კვების პროდუქტის 2019 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო კომისია;
ტენდერის ნომერი: CON180000095;
შესყიდვის ობიექტი: 03200000 – ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული;
მიმწოდებელი: შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების გამო კონსოლიდირებული ტენდერების შეწყვეტა.
განკარგულება