შავი სია   შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205)


05.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180018530
შესყიდვის ობიექტი: 15200000 – მზა და დაკონსერვებული თევზი; 
მიმწოდებელი: შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება