შავი სია   შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205)


06.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180009386
შესყიდვის ობიექტი: 15600000 – დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება