შავი სია   შპს „კომპანია სოფმშენი“ (ს/ნ: 433642686)


25.09.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180004461
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „კომპანია სოფმშენი“ (ს/ნ: 433642686); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება