შავი სია   შპს „ბუმი“ (ს/კ: 436685099)


14.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: SPA170013032
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბუმი“ (ს/კ: 436685099); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება