შავი სია   შპს „ჩემი სახლი“ (ს/ნ: 437066309)


25.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“;
ტენდერის ნომერი: NAT200000619;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „ჩემი სახლი“ (ს/ნ: 437066309);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება