შავი სია   შპს „ლაიკა“ (ს/ნ: 438731473)


22.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გლდანის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180017305
შესყიდვის ობიექტი: 03400000 – მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „ლაიკა“ (ს/ნ: 438731473); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება