შავი სია   შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210)


01.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT190001348
შესყიდვის ობიექტი: 45233000 – გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკველის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება