შავი სია   შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210)


07.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახმეტის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005695
შესყიდვის ობიექტი: 45233100 – გზატკეცილების, გზების მშენებლობა; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება