შავი სია   შპს „მადლი 2019“ (ს/ნ: 442571637)


17.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გორის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003271
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მადლი 2019“ (ს/ნ: 442571637); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება