შავი სია   შპს „მადლი 2019“ (ს/ნ: 442571637)


16.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT190004213
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მადლი 2019“ (ს/ნ: 442571637); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება