შავი სია   შპს „კმსს“ (ს/ნ: 443121667)


14.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190002957
შესყიდვის ობიექტი: 33700000– პირადი ჰიგიენის საშუალებები; 
მიმწოდებელი: შპს „კმსს“ (ს/ნ: 443121667); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება