შავი სია   შპს „მეგავეტი“ (ს/კ: 443854651)


11.10.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170007024
შესყიდვის ობიექტი: 33600000 – ფარმაცევტული პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „მეგავეტი“ (ს/კ: 443854651); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება