შავი სია   შპს „აზომვითი ნახაზების ცენტრი“ (ს/ნ: 443863339)


28.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180006212
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „აზომვითი ნახაზების ცენტრი“ (ს/ნ: 443863339); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება