შავი სია   შპს „არტგრუპი“ (ს/ნ: 444959181)


10.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180008000
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტგრუპი“ (ს/ნ: 444959181); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება