შავი სია   შპს „არტგრუპი“ (ს/კ: 444959181)


14.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180008251
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტგრუპი“ (ს/კ: 444959181); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება