შავი სია   შპს „Arch-Style“ (ს/კ: 445389286)


15.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170002272
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „Arch-Style“ (ს/კ: 445389286); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება