შავი სია   შპს „სანდრო“ (ს/ნ: 445418058)


25.09.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001842
შესყიდვის ობიექტი: 19500000 – რეზინისა და პლასტმასის მასალები; 
მიმწოდებელი: შპს „სანდრო“ (ს/ნ: 445418058); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება