შავი სია   შპს „Modern Architectural Group“ (ს/კ: 445424210)


11.01.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: SPA160015200
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „Modern Architectural Group“ (ს/კ: 445424210); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 

განკარგულება