შავი სია   შპს „ბალანსი XXI“ (ს/ნ 445488277)


14.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ტყიბულის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180000877
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბალანსი XXI“ (ს/ნ 445488277); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; 
განკარგულება