შავი სია   შპს „სითი ართ დეისი“ (ს/ნ: 445536974)


17.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA190000691
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „სითი ართ დეისი“ (ს/ნ: 445536974); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება