შავი სია   შპს „სონოიო“ (ს/ნ: 445541165)


11.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180007809
შესყიდვის ობიექტი: 33600000 – ფარმაცევტული პროდუქტები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „სონოიო“ (ს/ნ: 445541165); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება