შავი სია   შპს „სონოიო“ (ს/ნ: 445541165)


24.05.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „თბილისის ზოოლოგიური პარკი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016894
შესყიდვის ობიექტი: 35200000 – საპოლიციო მოწყობილობები; 
მიმწოდებელი: შპს „სონოიო“ (ს/ნ: 445541165); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება