შავი სია   შპს „გიო“ (ს/ნ: 448047881)


08.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001432
შესყიდვის ობიექტი: 50500000 – ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „გიო“ (ს/ნ: 448047881); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება