შავი სია   შპს „გიო“ (ს/ნ: 448047881)


07.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180004184
შესყიდვის ობიექტი: 50700000 – შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „გიო“ (ს/ნ: 448047881); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება