შავი სია   შპს „გიო“ (ს/ნ: 448047881)


05.10.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: 02.05.2018 №315; 
შესყიდვის ობიექტი: 50500000 – ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „გიო“ (ს/ნ: 448047881); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება