შავი სია   შპს „როლია“ (ს/ნ: 448048201)


10.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – საარქივო სამმართველო;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 16.05.2019 №28 (CMR190095377);
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „როლია“ (ს/ნ: 448048201);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება