შავი სია   შპს „სოფო“ (ს/ნ: 448053230)


23.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190001792
შესყიდვის ობიექტი: 15500000 – რძის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „სოფო“ (ს/ნ: 448053230); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება