შავი სია   შპს „დავითი2012“ (ს/ნ: 448383712)


25.09.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001329; 
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „დავითი2012“ (ს/ნ: 448383712); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება