შავი სია   შპს „ლაშა“ (ს/კ: 448396771)


19.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT170013406
შესყიდვის ობიექტი: 34900000 – სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები; 
მიმწოდებელი:  შპს „ლაშა“ (ს/კ: 448396771)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება