შავი სია   ი.მ. პაპუნა გოგრიჭიანი (პირადი №59001026060)


07.08.2019
 
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გორის მუნიციპალიტეტის მერია; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 19.02.2019, №20, CMR190050173; 
შესყიდვის ობიექტი: 18530000 – საჩუქრები და ჯილდოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. პაპუნა გოგრიჭიანი (პირადი №59001026060); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება