შავი სია   ი.მ. ოლეგი მამაგეიშვილი (პირადი №60001042774)


13.02.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170008770
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ოლეგი მამაგეიშვილი (პირადი №60001042774); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება