შავი სია   ი.მ. მიტუშა შალამბერიძე (პირადი №60001131419)


30.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „საბავშვო ბაღების გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180020447
შესყიდვის ობიექტი: 15500000 – რძის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. მიტუშა შალამბერიძე (პირადი №60001131419); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება