შავი სია   ი.მ. ინგა კახიძე (პირადი №61004016412)


21.09.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები:​ 22.02.2018 №19 (CMR180059539); 
შესყიდვის ობიექტი: 39500000 – ქსოვილის ნივთები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ინგა კახიძე (პირადი №61004016412); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება