შავი სია   ი.მ. მერაბ ართმელაძე (პირადი №61009002058)


07.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – სასაზღვრო პოლიცია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180009585
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. მერაბ ართმელაძე (პირადი №61009002058); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება