შავი სია   შპს „ბე-დი +“ (ს/ნ: 204530588)


12.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო“,
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები;
 25.09.2019, №1/128;
შესყიდვის ობიექტი: 31300000 – იზოლირებული მავთული და კაბელი;
მიმწოდებელი: შპს „ბე-დი +“ (ს/ნ: 204530588);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება