შავი სია   შპს „ინტურისტმშენკომპანი“ (ს/ნ: 211395943)


09.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190006344;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ინტურისტმშენკომპანი“ (ს/ნ: 211395943);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება