შავი სია   შპს „ROBANI MOTORS“ (ს/ნ: 400032978)


10.08.2018
     
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007362
შესყიდვის ობიექტი: 34100000 – ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ROBANI MOTORS“ (ს/ნ: 400032978); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება