შავი სია   შპს „მილენიალები“ (ს/ნ: 400256423)


12.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT190009243;
შესყიდვის ობიექტი: 80500000 – სატრენინგო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „მილენიალები“ (ს/ნ: 400256423);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება