შავი სია   შპს „ექსიმ ჯგუფი“ (ს/კ: 401958315, ყოფილი შპს „ექსიმ ტრაფიკი“)


14.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ რუსთავის მერია;
ტენდერის ნომერი: SPA140007630;
შესყიდვის ობიექტი: 34900000 – სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები;
იმწოდებელი: შპს „ექსიმ ჯგუფი“ (ს/კ: 401958315, ყოფილი შპს „ექსიმ ტრაფიკი“);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2019 წლის 12 მაისს. 

განკარგულება