შავი სია   შპს „ფავორიტი ედვერთაიზმენთი“ (ს/კ: 404416128)


14.02.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010314
შესყიდვის ობიექტი: 79900000 – სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ფავორიტი ედვერთაიზმენთი“ (ს/კ: 404416128); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება