შავი სია   შპს „აგაპე“ (ს/კ: 404489674)


21.04.2017
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170001732
შესყიდვის ობიექტი: 79500000 – ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „აგაპე“ (ს/კ: 404489674); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება